Danh sách hóa đơn đã thanh toán gần nhất:

Mã khách hàng Họ tên Dịch vụ - Nhà cung cấp Thời điểm thanh toán gần nhất